برای فردا - بخش پایانی (2)
بخش: برای فردا
مدت: 00:28:15
تاریخ: پنجشنبه, 04 مهر 1392
2013-09-26
این آخرین بخش از مجموعه برنامه های "برای فردا" است. دراین برنامه مروری خواهیم داشت بر بعضی از برنامه های گذشته و همراه خواهیم بود با سنبل طائفی ، دکتر علی افنان و دکتر طاهره برجیس تا با نظراتی که از بینندگان این برنامه ها دریافت کردند آشنا شویم.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 4 مهر- 9/26...