نگاه - قسمت شانزدهم
بخش: نگاه
مدت: 00:19:49
تاریخ: پنجشنبه, 26 دی 1392
2014-01-16
در برنامه این هفته نگاه با طاهره دانش، مدافع حقوق بشر، و اهمّیّت فعّالیتهای حقوق بشری ایشان آشنا می‌‌شویم.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 27 دی - 1/16...