به دونه - پایداری (قسمت سوم)
بخش: به دونه
مدت: 00:10:40
تاریخ: پنجشنبه, 10 بهمن 1392
2014-01-30
باوجود شرایط مثبتی که دربرنامه های قبل از رنج بردن و سختی کشیدن عنوان شد در این بخش به دنبال این پاسخیم که آیا باید به دنبال رنج بود؟ آیا ریاضت توصیه میشود؟
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 10 بهمن - 1/30...