شهرآرا- فصل یک - شماره نه
بخش: شهرآرا
مدت: 00:11:23
تاریخ: پنجشنبه, 22 اسفند 1392
2014-03-12
معرفی عکاس ایرانی رضا دقتی و آشنایی با فعالیت های انسان دوستانه او، موسییقی کودکان و تنبیه دانش آموزان در مدارس موضوعات این هفته شهرآراست.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 23 اسفند - 3/13...