همسایه - انتخابات
بخش: همسایه
مدت: 00:10:48
تاریخ: دوشنبه, 01 ارديبهشت 1393
2014-04-21
"همسایه پائینی: همیشه آرزوم این بوده که در تعیین سرنوشت خودم دخیل باشم ولی وقتی شرایطش برام وجود داشت احساس کردم انگار بیشتر تحت تاثیر تبلیغات احزاب قرار میگیرم.
همسایه بغلی: انتخاب کردن و انتخاب شدن حق هر فردیه و نباید هیچ کس چه زن و چه مرد از اون محروم باشه ولی هنوز این حق در بعضی از جاها نادیده گرفته میشه.
همسایه بالائی: انتخابات یکی از وسایل تحقق دموکراسیه و مدل های مختلفی داره که هر کدوم مشکلاتی رو دارن و جامعه ی بهائی هم برای انتخاب نظام های اداری خودش الگوئی رو ارائه داده که در اون از کاندیتاتوری و تبلیغات خبری نیست."
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامه دوم اردیبهشت 4/21...