همسایه - زبان مادری، زبان جهانی
بخش: همسایه
مدت: 00:09:32
تاریخ: پنجشنبه, 15 خرداد 1393
2014-06-05
همسایه پائینی: مشکلاتی که تعدد زبان های مختلف در ارتباط آدم ها ایجاد میکنه با بیشتر شدن ارتباطات جهانی بیشتر جلوه میکنه. همسایه بغلی: زبان ها بطور کلی در حال تغییرند و برخی از زبان ها در حال نابودی و جهان به سمت یک زبان بین المللی حرکت میکند و به همین دلیل آقای زامنهوف، زبان اسپرانتو را به عنوان یک زبان مشترک بین المللی پیشنهاد کرد. همسایه بالائی: یکی از راه های حفظ فرهنگ ها حفظ زبان های بومی و محلی است و لذا ضمن توجه به یک زبان بین المللی برای ایجاد ارتباطات جهانی باید در حفظ زبان های محلی و بومی هم کوشید.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 15 خرداد -6/5...