به دونه - فصل پنجم - مسائل بعد از ازدواج - قسمت دوم
بخش: به دونه
مدت: 00:10:03
تاریخ: جمعه, 13 تیر 1393
2014-07-03
به دونه این هفته همراه با دکتر پیمان رئوفی: در طی سالها زندگی مشترک به مرورعشق و علاقه کمرنگ میشود و جای خود را به عادت میدهد، چگونه میتوان علاقه ی اولیه را حفظ کرد؟ چگونه میتوان محور توجهات همسر باقی ماند؟
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 12 تیر -7/2...