همسایه - جانبداری های یک شبه
بخش: همسایه
مدت: 00:09:44
تاریخ: پنجشنبه, 26 تیر 1393
2014-07-16
همسایه پائینی: حقیقت یکیه. اگه فکر کردیم درسته پاش وایسیم و اگر تردید داریم از اول خیلی تعصب نشون ندیم.همسایه بغلی: وقتی حرف از انتخاب همسر میشه باید خوب فکر کنی و تصمیم بگیری. وقتی هم تصمیمت رو گرفتی باید پاش وایسی و جانب اون رو داشته باشی اونم نه فقط یه شب بلکه تا آخرش. همسایه بالایی: عدم مداخله در امور سیاسی در جامعه بهایی به معنای دوری از تحزب و عدم جانبداری و جانبگیری های منفعت طلبانه است و نگاهش به منفعت همه عالم است.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 27 تیر -7/17...