شهرآرا- فصل یک - شماره ی بیست و چهار
بخش: شهرآرا
مدت: 00:11:43
تاریخ: پنجشنبه, 02 مرداد 1393
2014-07-24
کاربرد موسیقی در آموزش الفبا، اعداد، ورزش، زبان، ریاضیات و کمک به درک مفاهیم عاطفی و روانشناسی در شهرآرای این هفته.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 2 مرداد -7/24...