به دونه - فصل پنجم - مسائل بعد از ازدواج - قسمت ششم
بخش: به دونه
مدت: 00:09:46
تاریخ: جمعه, 10 مرداد 1393
2014-08-01
در خانواده ای که طلاق عمل مذبوحی قلمداد میشود چطور و تحت چه شرایطی میتوان طلاق گرفت؟ با همسری که رفتن نزد مشاور را لازم نمیبیند چگونه باید برخورد کرد؟ چگونه از آسیب های طلاق در کودکان می توان جلوگیری کرد؟ دکتر پیمان رئوفی در آخرین بخش از مجموعه مربوط به مسائل پس از ازدواج به پاسخگویی به این پرسش ها می پردازد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 9 مرداد -7/31...