همسایه - مسکن
بخش: همسایه
مدت: 00:10:29
تاریخ: جمعه, 31 مرداد 1393
2014-08-22
همسایه پائینی: ما که از خیر خونه دار شدن گذشتیم ولی یکی از شرایط ازدواج مسکن هست که اون از خیر ما نمیگذره. همسایه بغلی: مشکل مسکن برای ما یه جوره و برای بی خانمان ها یه جور دیگه است. اونا هم همسایه هامونن و باید یه فکری به حالشون کنیم. همسایه بالایی: آمار نشون میده که اگر تدبیری جدی در مسکن پیش بینی نشه آسیب های بزرگی در مسائل ازدواج، تربیت و رشد صحیح جمعیت بوقوع خواهد پیوست.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 30 مرداد -8/21...