همسایه - سازمان های خیریه
بخش: همسایه
مدت: 00:13:33
تاریخ: جمعه, 07 شهریور 1393
2014-08-29
همسایه پائینی: یاد نگرفتیم ارزش کار خوب به خودشه همیشه فقط بخاطر دستمزد یا پاداش اخروی کارخیر کردیم. همسایه بغلی: دقت کردید اعضای انجمن های خیریه بیشتر خانمها هستن؟ ولی خودشون به دلیل شرایط قانونی و فرهنگی نیازمندیهای زیادی دارن. همسایه بالایی: چیزی که تعدیل کننده فعالیت های بخش خصوصی و دولتی هست فعالیت های مردمی یا سازمان های خیریه است
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 6 شهریور -8/28...