همسایه - مسکن
بخش: همسایه
مدت: 00:10:35
تاریخ: جمعه, 14 شهریور 1393
2014-09-05
همسایه پائینی: البته من از خیر خونه دار شدن گذشتم ولی یکی از شرط های ازدواج داشتن خونه هست که اون از خیر ما نمیگذره. همسایه بغلی: خونه طلب یه زن از شوهرش نیست باید با همکاری زن و شوهر تهیه بشه ولی به شرط اینکه امکان این همکاری بوجود بیاد. همسایه بالایی: مسکن حق طبیعی هر فرد هست که در کشو.ر ما به یک معضل تبدیل شده چون جمعیت شش میلیونی شهرنشین در سال 1375 به پنجاه و سه میلیون در سال 1390 تبدیل شده
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 13 شهریور -9/04...