همسایه - وحدت اساس ادیان
بخش: همسایه
مدت: 00:12:10
تاریخ: جمعه, 28 شهریور 1393
2014-09-18
همسایه پایینی: وحدت رو نمیشه با تفرقه بوجود آورد. راه رسیدن به خوشبختی ها جنگ نیست. همسایه بغلی: اگر خانمها بتونن حس جنگ ستیزی رو تو بچه هاشون تقویت کنن و تو جامعه نقش موثرتری داشته باشن، بیشتر جنگ و ستیزها از بین میره. همسایه بالایی: معتقد بودن به وحدت اساس ادیان باعث احترام به عقاید دیگران، محافظت از حقوق و کرامت انسانی و مذاکرات دوستانه بجای جنگ خواهد بود.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 27 شهریور -9/18...