به دونه - فصل هفتم - محیط کار- قسمت ششم
بخش: به دونه
مدت: 00:10:23
تاریخ: شنبه, 03 آبان 1393
2014-10-25
آیا مدیریت سازمان یا بخشی از یک سازمان به عهده شماست و در عملکرد خود ضعیف هستید؟ آیا مرتب باید کار افراد را چک کنید تا از درست بودن کارها اطمینان حاصل کنید؟ آیا حجم کارها برایتان طاقت فرساست؟ آیا هم شما در محیط کار خسته هستید و هم کارمندان از کارهای شما ناراضی هستند؟ آیا فکر میکنید در اداره امور ناتوانید؟ پیشنهادات دکتر رویا ایمن روانشناس محیط کار را برای بهبود امور بشنوید
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 1 آبان - 10/23...