به دونه - فصل هشتم - اقتصاد خانواده- قسمت دوم
بخش: به دونه
مدت: 00:10:56
تاریخ: جمعه, 30 آبان 1393
2014-11-20
راهکارهایی برای پس انداز بمنظور جبران تورم و مواجهه با مسائل غیر مترقبه در به دونه این هفته با دکتر فرهاد ثابتان دکترای اقتصاد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 29 آبان - 11/20...