به دونه - فصل هشتم - اقتصاد خانواده- قسمت پنجم
بخش: به دونه
مدت: 00:11:28
تاریخ: جمعه, 21 آذر 1393
2014-12-12
شغل های کاذب و تاثیرات آن بر اقتصاد یک کشور.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 20 آذر - 12/11...