به دونه - فصل هشتم - اقتصاد خانواده- قسمت ششم
بخش: به دونه
مدت: 00:11:04
تاریخ: پنجشنبه, 27 آذر 1393
2014-12-18
جایگاه بهره در اقتصاد دنیا چسیت؟
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 27 آذر - 12/18...