مثل نسیم - تجربه قاسم بیات
بخش: مثل نسیم
مدت: 00:20:08
تاریخ: پنجشنبه, 25 تیر 1394
2015-07-16
مثل نسيم، عشق وعنايت پروردگار برهمگان ميوزد. هر كس به نوعى از آن بهره میبرد.
مثل نسيم حكايت برخى از انان است. این هفته تجربه قاسم بیات.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 25 تیر- 7/16...