گل خانه - برنامه پانزدهم: رفیق ناباب
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:53:00
تاریخ: جمعه, 02 مرداد 1394
2015-07-23
گلخانه به سراغ پدر و مادرهایی رفته که تجربه ی بیشتری دارند و از آن ها درباره ی این مسائل پرسیده است. دیدگاه ها و عملکردهای این پدر و مادرها در بسیاری موارد متفاوت و حتی گاه متضاد است ولی در نهایت بیننده می تواند روشی را که مفیدتر و مناسبتر می بیند، برگزیند یا از ترکیب دیدگاه ها و روش های گوناگون راه هایی تازه بیافریند. این برنامه: رفیق ناباب
متوجه می شین که نوجوونتون یه دوست شر داره. چه می کنین؟ متوجه می شین که به یه گروه شر جلب شده و تحت تاثیر اون هاست. در این صورت چه می کنین؟
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 1 مرداد- 7/23...