مثل نسیم - تجربه کریستسنا ان چوگانسونو
بخش: مثل نسیم
مدت: 00:18:11
تاریخ: جمعه, 02 مرداد 1394
2015-07-23
مثل نسيم، عشق وعنايت پروردگار برهمگان ميوزد. هر كس به نوعى از آن بهره میبرد.
مثل نسيم حكايت برخى از انان است. این هفته تجربه کریستسنا ان چوگانسونو.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 1 مرداد- 7/23...