مثل نسیم - تجربه حبیب برازنده کار
بخش: مثل نسیم
مدت: 00:20:26
تاریخ: پنجشنبه, 08 مرداد 1394
2015-07-30
مثل نسيم، عشق وعنايت پروردگار برهمگان ميوزد. هر كس به نوعى از آن بهره میبرد.
مثل نسيم حكايت برخى از انان است

این هفته تجربه حبیب برازنده کار

برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 8 مرداد - 7/30...