گل خانه: برنامه هژدهم: نکات تربیتی
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:15:59
تاریخ: جمعه, 23 مرداد 1394
2015-08-14
آیا فکر می کنین به عنوان پدر و مادر به آموزش نیاز دارین؟ اگه با هم هماهنگ نباشین چه می کنین؟ در تربیت به آزادی معتقدین، به محدودیت یا...؟ آیا ما حق داریم ارزش هامون رو به بچه ها منتقل کنیم؟ و بالاخره این که مهمترین نکته ی تربیتی براتون کدوم نکته است؟
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 22 مرداد - 8/13...