یکصد و نود
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:03:22
تاریخ: جمعه, 23 مرداد 1394
2015-08-14
شکاف طبقاتی آینده را چگونه رقم خواهد زد؟
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 22 مرداد - 8/13...