مثل نسیم - آیلین کارپنتر
بخش: مثل نسیم
مدت: 00:19:44
تاریخ: جمعه, 06 شهریور 1394
2015-08-28
مثل نسيم، عشق وعنايت پروردگار برهمگان ميوزد. هر كس به نوعى از آن بهره میبرد.
مثل نسيم حكايت برخى از انان است. این هفته تجربه آیلین کارپنتر.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 5 شهریور - 8/27...