مثل نسیم - گرتا اندرسون
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:20:34
تاریخ: جمعه, 20 شهریور 1394
2015-09-11
مثل نسيم، عشق وعنايت پروردگار برهمگان ميوزد. هر كس به نوعى از آن بهره میبرد.
مثل نسيم حكايت برخى از انان است. این هفته تجربه گرتا اندرسون.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 19 شهریور - 9/10...