مثل نسیم - رابرت مریکن
بخش: مثل نسیم
مدت: 00:20:50
تاریخ: سه شنبه, 31 شهریور 1394
2015-09-22
مثل نسيم، عشق وعنايت پروردگار برهمگان ميوزد. هر كس به نوعى از آن بهره میبرد.
مثل نسيم حكايت برخى از انان است. این هفته تجربه رابرت مریکن.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 26 شهریور - 9/17...