فصل مشترک- خشونت
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:10:17
تاریخ: جمعه, 01 آبان 1394
2015-10-23
ما در فصل مشترک تلاش می‌کنیم همراه با شما پاسخی برای دغدغه‌های ذهنی مان پیدا کنیم و شاید رسیدن به پاسخ هر سالی‌ یک قدم ما را برای رسیدن به یک فصل مشترک نزدیک تر کند. چه شد که آستانه تحمل ما ایرانی‌‌ها اینقدر تنزل کرد؟
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 30مهر - 10/22...