مثل نسیم - ژان رودی سنت ژان
بخش: مثل نسیم
مدت: 00:20:45
تاریخ: جمعه, 01 آبان 1394
2015-10-23
مثل نسيم، عشق وعنايت پروردگار برهمگان ميوزد. هر كس به نوعى از آن بهره میبرد.
مثل نسيم حكايت برخى از انان است. این هفته تجربه ژان رودی سنت ژان.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 30مهر - 10/22...