مثل نسیم- ویژه برنامه باربارا تالی- قسمت اول
بخش: مثل نسیم
مدت: 00:21:01
تاریخ: پنجشنبه, 14 آبان 1394
2015-11-05
مثل نسيم، عشق وعنايت پروردگار برهمگان ميوزد. هر كس به نوعى از آن بهره میبرد.
و این هفته حکایت یک زن...
تجربیات تلخ دیروز... موفقیتهای امروز
در مسیر ناهموار برابری نژادی
باربارا تالی.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 14 آبان - 10/27...