فصل مشترک - الگویی برای مبارزه
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:12:17
تاریخ: دوشنبه, 25 آبان 1394
2015-11-16
جامعه بهائی چه راهی‌ را برای مقابله با تبعیضاتی که با آن در ایران مواجه بود برگزید؟
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 21 آبان - 11/12...