مثل نسیم- ویژه برنامه باربارا تالی- قسمت سوم
بخش: مثل نسیم
مدت: 00:20:59
تاریخ: جمعه, 29 آبان 1394
2015-11-19
مثل نسيم، عشق وعنايت پروردگار برهمگان ميوزد. هر كس به نوعى از آن بهره میبرد.
و این هفته حکایت یک زن...
تجربیات تلخ دیروز... موفقیتهای امروز
در مسیر ناهموار برابری نژادی
باربارا تالی.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 28 آبان - 11/19...