فصل مشترک - هنر معماری آینه زندگی
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:12:22
تاریخ: چهارشنبه, 11 آذر 1394
2015-12-02
چگونه میتوان در معماری تلفیقی بین تحولات درونی و بیرونی جامعه و سنت ها و فرهنگ دیرین یک ملت ایجاد کرد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 5 آذر - 11/26...