مثل نسیم- ویژه برنامه باربارا تالی- قسمت چهارم
بخش: مثل نسیم
مدت: 00:20:54
تاریخ: چهارشنبه, 11 آذر 1394
2015-12-02
مثل نسيم، عشق وعنايت پروردگار برهمگان ميوزد. هر كس به نوعى از آن بهره میبرد.
و این هفته حکایت یک زن...
تجربیات تلخ دیروز... موفقیتهای امروز
در مسیر ناهموار برابری نژادی
باربارا تالی.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 5 آذر - 11/26...