به دونه - فصل هفتم - محیط کار- قسمت چهارم
بخش: به دونه
مدت: 00:10:32
تاریخ: جمعه, 18 مهر 1393
2014-10-09
آیا صحبت درباره عدم انجام کارهای روزانه توسط همکارمان با رئیس مؤسسه زیرآب زنی و غیبت محسوب میشود؟ با همکاری که کارش را به دوش بقیه می اندازد و در محیط کار به انجام کارهای شخصی میپردازد چگونه باید رفتار کرد؟ اگر شما هم با این مشکل مواجهید پاسختان را از دکتر رویا ایمن مشاور محیط کار بشنوید.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 17 مهر -10/9...