برای فردا

به مناسبت روز جوان در ایران نادیا ریاضتی در ارتباط با علل نارضایتی در قشر جوان در ایران ونقش جوانان در ساختن ایران آینده صحبت می کنند.
پاسخ به پرسش های بینندگان در ارتباط با برنامه هایی که با حضور نادیا ریاضتی به معرفی الواح ملوک و سلاطین اختصاص داده شده بود.
در این بخش سنا به اتفاق میهمانان برنامه از مسئله ی خاتمیت، بهشت و جهنم و نیاز بشر به ادیان سخن میگویند.
در این بخش نظرات گیسو حقیقت و پگاه پروینی را درباره ی مسئله تقلید و همچنین درارتباط با برخی از مشکلاتی که دراثر پیروی از مراجع تقلید بوجود می آید، می شنویم.
بیست و دوم خرداد روز اقدام جهانی برای درخواست پایان دادن به نقض حقوق بشر در ایران اعلام شده. نادیا ریاضتی با یادآوری گذشته شکوهمند ایران از موارد نقض حقوق بشر در این کشور مطالبی بیان میکند.
در برنامه ی این هفته ی "برای فردا" سنا به همراه میهمانان برنامه ،نادیا ریاضتی و دکتر بهروز ثابت به مناسبت روز زن در ایران، در ارتباط با خصوصیاتی که ماهیت زنان را در جوامع مختلف مشخص میکند و همچنین مقام و نقش زنان گفتگو میکنند.
شرح مختصری از حیات حضرت بهاءدر برنامه ی این هفته ی "برای فردا" سنا به همراه میهمان برنامه ،نادیا ریاضتی، شما را بیشتر با مواضیع کتاب عهدی که وصیت نامه ی حضرت بهاءالله میباشد آشنا میکنند.
در این بخش سنا به اتفاق دکتر علی افنان و پگاه پروینی به گفتگو درباره ی پیام بیت العدل اعظم به تاریخ 13 فروردین ماه 1389 میپردازند.
تعصب چیست و برای رویارویی با آن چه باید کرد؟ دکتر علی افنان و پگاه پروینی در برنامه ی "برای فردا" به بررسی این موضوع میپردازند.
در برنامۀ "برای فردا" آخرین قسمت گفتگو پیرامون الواح ملوک و سلاطین - یکی از آثار حضرت بهاءالله- را خواهیم دید. در این بخش خانم ریاضتی دربارۀ درخواست حضرت بهاءالله از ناصرالدین شاه برای گفتگو با علمای عصر و نقش علما در آن زمان و همچنین ارتباط دین و سیاست از نظر دیانت بهایی توضیحاتی میدهند.
در برنامۀ "برای فردا" گفتگو پیرامون الواح ملوک و سلاطین - یکی از آثار حضرت بهاءالله- توسط خانم ریاضتی ادامه می یابد. حضرت بهاءالله در این الواح دلایل حقانیت رسالت خویش را بیان میکنند و در این برنامه خانم ریاضتی به بیان این دلایل میپردازند.
در برنامۀ "برای فردا" گفتگو پیرامون الواح ملوک و سلاطین - یکی از آثار حضرت بهاءالله- توسط خانم ریاضتی ادامه می یابد. حضرت بهاءالله در این الواح دلایل حقانیت رسالت خویش را بیان میکنند و در این برنامه خانم ریاضتی به بیان این دلایل میپردازند.
در برنامۀ "برای فردا" گفتگو پیرامون الواح ملوک و سلاطین -یکی از آثار حضرت بهاءالله- توسط خانم ریاضتی ادامه می یابد و ایشان دربارۀ ارتباط محبت و عشق با عدالت وانصاف از دیدگاه دیانت بهائی توضیح میدهند، خصوصیات زمامداران سیاسی یا سلاطین عادل را برمی شمارند و مفهوم نسبی گرایی فرهنگی یا دینی را بازگو میکنند.
در برنامۀ "برای فردا" گفتگو پیرامون الواح ملوک و سلاطین -یکی از آثار حضرت بهاءالله- توسط خانم ریاضتی ادامه می یابد و ایشان دربارۀ ارتباط دین وسیاست از دیدگاه دیانت بهائی توضیح میدهند، نقش بهائیان را در جامعه ارزیابی میکنند و طرق برقراری صلح در دنیا را با توجه به آثار دیانت بهائی بازگو میکنند.
در برنامۀ "برای فردا" گفتگو پیرامون الواح ملوک و سلاطین -یکی از آثار حضرت بهاءالله- توسط خانم ریاضتی ادامه می یابد و ایشان ما را با بستر تاریخی که لوح سلطان در آن نازل شد آشنا میکنند و داستان جوانی که این لوح را برای ناصرالدین شاه قاجار برده بود را بازگو میکنند و همچنین نکاتی که در این لوح آمده را برمیشمارند.
در برنامۀ "برای فردا" گفتگو پیرامون الواح ملوک و سلاطین -یکی از آثار حضرت بهاءالله- توسط خانم ریاضتی ادامه می یابد و ایشان ما را با جزئیات و نکات مهمی که در این اثر آمده آشنا میکنند.
در برنامۀ "برای فردا" گفتگو پیرامون الواح ملوک و سلاطین -یکی از آثار حضرت بهاءالله- توسط خانم ریاضتی ادامه می یابد.
لوح چیست؟ وحی الهی مخصوص چه کسانیست؟ الواح ملوک و سلاطین خطاب به چه کسانی است و در چه زمانی نازل شده است؟ در این برنامه نادیا ریاضتی به پاسخگویی به اینگونه سوالات میپردازد.
معنی آزادی چیست و انواع آن کدام است؟ آیا میتوان آزاد بود و پیرو دینی بود؟ در این برنامه سنا به اتفاق دکترعلی افنان و گیسو حقیقت به بررسی این موضوع میپردازند.
در برنامۀ "برای فردا" دکتر فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعۀ جهانی بهائی، به پرسشهای سنا در ارتباط با اولین محاکمۀ اعضای هیئت یاران پاسخ میگوید
آیا با عبادتگاههی بهائی آشنا هستید؟ آیا میدانید عبادتگاههای بهائی چگونه مکانهایی هستند و چه کسانی میتوانند وارد این عبادتگاهها شوند؟ در برنامۀ امروز "برای فردا" سنا به همراه گیسو حقیقت و پگاه پروینی این موضوع را مورد بررسی قرار میدهند.
ایران چه جایگاهی برای بهائیان دارد؟ بهائیان آیندۀ ایران را چگونه میبینند؟ چرا دولت ایران دین بهائی را به رسمیت نمیشناسد؟ در برنامۀ "برای فردا" سنا به اتفاق دکتر افنان و پگاه پروینی به صحبت و تبادل نظر دربارۀ این مواضیع میپردازند.
گیسو حقیقت ودکتر علی افنان میهمان سنا در برنامۀ  "برای فردا" هستند و به اتفاق به سؤالات بینندگان پاسخ میگویند. پرسشهایی از قبیل نشانۀ یا معجزۀ حضرت بهاءالله چیست؟ هدف کلی دیانت بهائی چیست؟ ایدئولوژی و جهان بینی دیانت بهائی چیست؟ اگر این سؤالات مدتی است که ذهن شما را هم مشغول کرده دیدن این برنامه را به شما پیشنهاد میکنیم.
در برنامۀ "برای فردا" سنا به اتفاق پگاه پروینی و دکتر افنان به بررسی پیام اخیر بیت العدل اعظم دربارۀ حیات روحانی خانواده میپردازند.
عبادات در دیانت بهائی به چه صورت است؟ در این برنامه سنا به اتفاق میهمانان برنامه گیسو حقیقت و پگاه پروینی بنا به خواستۀ یکی از بینندگان به بررسی این موضوع میپردازند.
با وجود اعتقاد به خدا چه نیازی به دین است؟ آیا منشور حقوق بشر میتواند به عنوان یک دیانت جهانی عمل کند؟ از کجا میتوان به حقانیت دیانت بهایی پی برد؟ اینها سؤالات یکی از بینندگان است که سنا به اتفاق گیسو حقیقت و دکتر افنان در برنامۀ "برای فردا" پاسخگوی آنها خواهد بود.
سیاست، اقتصاد، هنر، قانون، سنتها، باورها یا ارزشها کدامیک از این شاخصهای فرهنگی در درجه اول اهمیت قرار دارند؟ سنا به اتفاق میهمان برنامه دکتر فرح دوستدار به بررسی ارزشهای نو در فرهنگ مدرن میپردازند.
مشورت بر اساس آموزه های دیانت بهایی چه ابعاد جدیدی را به اصول کلی دموکراسی اضافه نموده؟ با دکتر فرح دوستدار و سنا همراه باشید تا مطالبی را در این خصوص بشنوید.
مشورت در شرایط دموکراتیک چگونه است؟ چه شرایطی دارد؟ و چه نکاتی حائز اهمیت است؟ با سنا و دکتر فرح دوستدار همراه میشویم تا دربارۀ مشورت و رابطۀ انسانهای آزاد و برابر در فرهنگ مدرن بیشتر بیاموزیم.
منظم فکر کردن یعنی چه؟ به عنوان یک جوان چگونه میتوانیم به افکار خود جهت بدهیم و تصمیم درستی بگیریم؟ با سنا و دکتر فرح دوستدار همراه میشویم تا دربارۀ روش درست اتخاذ تصمیم و عمل بیشتر بیاموزیم.
دکتر فرح دوستدار میهمان سنا در برنامۀ برای فردا میباشند و نتیجۀ تحقیقات خود دربارۀ بازسازی فرهنگ و تمدن ایران و اینکه فرهنگ و یا تمدن چیست؟ چه شاخصهایی فرهنگ یک جامعه را تشکیل میدهد و بازسازی جامعه از کجا باید آغاز شود را با ما درمیان می گذارند.
نظر دیانت بهائی در مورد نظام اقتصادی جهانی چیست؟ سنا به همراه دکتر افنان و پگاه پروینی در این باره به گفتگو نشستند.
چگونه باید در جامعه با کسانی که از قانون سرپیچی میکنند روبرو شد؟ وظیفۀ مطبوعات چیست؟ با برای فردا همراه شوید تا بیشتر با نظام سیاسی پیشنهاد شده توسط دیانت بهائی آشنا شوید.
در آثار دیانت بهائی به نظام جهانی کلی اشاره شده، نظامی که در کنار احترام به فرهنگهای مختلف آنها را در سایۀ وحدت در کثرت قرار میدهد.در این قسمت با سنا و میهمانان برنامه همراه میشویم تا با این نظام جهانی بیشتر آشنا شویم.

چگونه میتوانیم این جهان را با تمام مشکلات و گرفتاریها به جهانی مملو از همکاری و هماهنگی تبدیل کنیم؟ با برای فردا همراه شوید تا با نظرات دکتر افنان و لیلا میلانی آشنا شوید.

صلح برای بهائیان چه مفهومی دارد؟ چرا امروزه معاهده ها و میثاق های بین المللی جوابگو نیستند؟ چه اقدامات مثبتی صورت گرفته؟ موانع کنونی برای رسیدن به صلح چیست؟ اینها سوالاتی هستند که سنا در برنامۀ برای فردا به اتفاق برمک و لیلا پاسخگوی آنها میباشد و راهکارهایی برای رسیدن به صلح ارائه میدهند.

در نگاهی کوتاه به تاریخ متوجه میشویم که دین علت اصلی جنگ بوده! وظیفۀ رهبران دینی چیست؟ مسؤلیت ما افراد جامعه چیست؟ در این باره بیت العدل اعظم در "بیانیۀ وعدۀ صلح جهانی" چه میفرمایند؟

آیا زمانی میرسد که همۀ دنیا در صلح و آرامش به سر برند؟ مشکلات دنیا چه تاثیری در  تمدن بشری دارد؟ آیا این مشکلات باعث رساندن انسان به بلوغ واقعی میشوند؟ در برنامۀ این هفتۀ برای فردا سنا به اتفاق لیلا میلانی و دکتر افنان به بررسی این مسائل میپردازند و این سوالات را از "بیانیۀ وعدۀ صلح جهانی" پاسخ میگویند.

دراین  بخش  سنا همراه با میهمان برنامه  دکتر علی افنان پاسخ به پرسشهای بینندگان میدهند. پرسشهایی از این قبیل.. آیا بهائیان کافر هستند؟ آیا دیانت بهائی ادیان دیگر را رد میکند؟ آیا عفت و پاکی در بین بهائیان جایی دارد؟ اصول دیانت بهائی چیست؟

سنا به اتفاق پگاه پروینی و دکتر افنان به گفتگو دربارۀ حجاب، ازدواج، طلاق، مهریه و ... از دیدگاه دیانت بهائی میپردازند.

بهائیان برای پیشبرد حقوق زنان در ایران و جوامع محلی چه فعالیتهایی دارند؟ در "برای فردا" سنا به همراهی دکتر علی افنان و پگاه پروینی نگاهی به فعالیتهای بهائیان در پیشبرد حقوق زنان دارند.

 

چگونه میتوان در شهر، وطن و جهان به پیشبرد حقوق زنان کمک کرد؟ جامعۀ بهائی و بهائیان  چه فعالیتهایی در این زمینه دارند؟

سنا به اتفاق دکترعلی افنان در برنامۀ برای فردا به درخواست یکی از بینندگان،  نامه ای از حضرت عبدالبهاء به یک خانم مسیحی در ارتباط با وحدت عالم انسانی و هفت شمع وحدت را بررسی میکنند و قسمتهایی از آن نامه را میخوانند.

سنا به اتفاق علی افنان در برنامۀ برای فردا در پاسخ به یکی از بینندگان، نامه ای از حضرت عبدالبهاء به یک خانم مسیحی در ارتباط با وحدت عالم انسانی و هفت شمع وحدت را بررسی میکنند و قسمتهایی از آن نامه را میخوانند.
سنا به اتفاق علی افنان و پگاه پروینی در برنامۀ برای فردا دربارۀ ویژگی های بانوان  صحبت میکنند و نیاز جامعۀ بشری را به اینگونه خصائص متذکر میشوند
برای پیاده کردن صلح مسائل سیاسی به میان میاید و مسائل سیاسی با جنبش ها و تظاهرات همراه است جامعۀ بهائی چگونه و از چه روشی میتواند صلح را در جامعه مستقر کند
سنا در برنامۀ برای فردا با میهمانانش علی افنان و پگاه پروینی به صحبت در مورد تاثیر مشارکت خانم ها در جامعه میپردازند و اشاره میکنند که چطور این نابرابری ها بتدریج از بین میرود
سنا در برنامۀ برای فردا با میهمانانش علی افنان و پگاه پروینی به بررسی موقعیت کنونی زنان میپردازند و همچنین به این مسئله که برابری حقوق به چه معناست و در آثار بهائی در این زمینه چه آمده اشاره میکنند
در برنامۀ برای فردا سنا به اتفاق مهمانان برنامه به این پرسش پاسخ میگویند:آیا در آثار دیانت بهائی آمده که کدام یک از انواع وحدتها اول بوجود می آید؟
در سایت های مختلف اینترنت افکار متناقضی است و این مسئله باعث اختلاف است دیدگاه دیانت بهائی چیست؟این سوال یکی از بینندگان است که در پاسخ به ایشان سنا روحانی و مهمانان برنامۀ برای فردا علی افنان و لیلا میلانی گفتگو میکنند