برای فردا

در این قسمت شاهد گفتگویی در ارتباط با مفهوم وحدت عالم انسانی ،یکی از آموزه های آیین بهائی ، خواهید بود و بررسی سه مرحله دیگر در رسیدن به وحدت عالم انسانی یعنی وحدت زبان، وحدت ملل،
شاهد گفتگویی در ارتباط با مفهوم وحدت عالم انسانی ،یکی از آموزه های آیین بهائی ، خواهید بود و همچنین  بررسی مراحل رسیدن به این وحدت